A Keresztény Ökumenikus Diákegyesület (KÖD) alapszabálya

1. Név, székhely
1.1. Az egyesület neve: Keresztény Ökumenikus Diákegyesület.
1.2. Az egyesület rövidített elnevezése: KÖD.
1.3. Az egyesület székhelye: Budapest, 1085 Üllői út 24. (a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodája).
1.4. Az egyesület működési területe: országos, a Magyar Köztársaság területe.
1.5. Az egyesület teljes jogú tagja a Keresztény Diákok Világszövetségének (KDVSz), és magyar kapcsolattartója az Európai Ökumenikus Ifjúsági Tanácsnak (EÖIT).

2. Az egyesület célja, föladatai
Az egyesület tevékenységének, melyet az ifjúság – különösen pedig az egyetemi és főiskolai társadalom – tagjai közt fejt ki, céljai a következők:
2.1. meghívás a hitre a szentháromságos egy Istenben, aki Atya, Fiú és Szentlélek az Írások szerint; és a tanítványi életre az Egyházban és annak küldetésében;
2.2. növekedés a Biblia tanulmányozása és a közös imádság által a keresztény életben;
2.3. bizonyságtétel Jézus Krisztusról és hívás a kölcsönös szolgálat közösségébe;
2.4. részvétel az ökumenikus mozgalomban, az Egyház látható egységének megteremtéséért;
2.5. részvétel a vallásközi párbeszédben az egyistenhívő vallásokkal (zsidóság és iszlám), valamint a többi világvallással;
2.6. részvétel az értelmiség magyar, közép-európai, európai és világszintű párbeszédében;
2.7. Isten Országa, a béke és az igazságosság megélése és hirdetése.

3. Tagsági viszony
3.1. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
3.1.1. Tag lehet minden olyan keresztény fiatal és egyetemi lelkész, aki a célkitűzésekkel azonosul, azokért kész tevékenykedni, és évente a közgyűlés által megállapított tagdíjat megfizetni.
3.1.2. A tagsági viszony keletkezéséhez belépési nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet a választmányhoz kell eljuttatni, aki dönt a tagfölvételről.
3.1.3. A tagsági viszony kilépéssel, kizárással és a tagsági nyilvántartásból törléssel megszűnik.
3.1.4. A választmány kizárja azon tagokat, akik a célkitűzésekkel ellentétes, vagy azokat gátló magatartást tanúsítanak.
3.1.5. A tagsági nyilvántartásból törléssel szűnik meg a tagsági viszony, ha valamely tag egy évig nem fizet tagdíjat.

3.2. Jogok és kötelezettségek
3.2.1. Bármely tag bármely tisztségre megválasztható.
3.2.2. A tagok az egyesület tevékenységében és rendezvényein az alapszabályban meghatározott célok elérése érdekében kötelesek tevékenyen közreműködni, valamint részt venni az egyesület vezető testületeinek megválasztásában és tevékenységében.
3.2.3. A tagok kötelesek a közgyűlés által megállapított tagdíjat megfizetni.

4. Szervezeti rend
4.1. A közgyűlés hatásköre
Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlésen a tagok vesznek részt, és az egyesületet érintő valamennyi kérdésben dönthet. Kizárólagos hatáskörébe tartoznak a következők:
4.1.1. az Alapszabály megállapítása és módosítása;
4.1.2. az ügyintéző és a képviselő szervek, valamint a választmány tagjainak megválasztása;
4.1.3. az évi költségvetés és a zárszámadás megállapítása, és döntés a vagyon fölhasználásáról;
4.1.4. a választmány éves beszámolójának elfogadása;
4.1.5. a föloszlás, a más társadalmi szervezettel egyesülés, vagy a más szervezetbe lépés kimondása a jelenlévő tagok kétharmados többségével;
4.1.6. a tagdíj összegének megállapítása;
4.1.7. döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.

4.2. A közgyűlés összehívása
4.2.1. A közgyűlést évente egy alkalommal össze kell hívni. Akkor is össze kell hívni, ha a tagok egyharmada a cél megjelölésével írásban kéri.
4.2.2. A közgyűlést a választmány készíti elő és hívja össze. A helyét, az idejét és a napirendjét a közgyűlés előtt legalább tíz nappal köteles közzétenni.

4.3. A közgyűlés működése
4.3.1. A közgyűlést a jelenlévők közül választott elnök vezeti.
4.3.2. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A közgyűlést határozatképtelenség esetén egy napon belül ismét össze kell hívni. A másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendben fölvetett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
4.3.3. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással és egyszerű többséggel hozza. Érvényes a szavazás, ha a jelenlévők legalább fele leadta a szavazatát. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt.

4.4. A választmány működése
4.4.1. A közgyűlések közti időtartamra az ügyvivő-ügyintéző szerv a tizenhárom tagú választmány. A választmány tagjait egy évre a közgyűlés választja olyképpen, hogy a római katolikus, a református, az evangélikus és a baptista felekezetek mindegyike megegyezés szerint legalább egy, de legföljebb hét tagot adhat. A választmányi tag lemondhat megbízatásáról, ekkor helyére a közgyűlés új tisztségviselőt választhat.
4.4.2. A választmány üléseit az elnök hívja össze. A választmány legalább negyedévente tartja üléseit.
4.4.3. A közgyűlés utáni első választmányi ülésen a választmány a saját tagjai közül titkos szavazással megválasztja az elnököt és a titkárt.
4.4.4. A választmány gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról.
4.4.5. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével a választmány az egyesületet érintő bármely kérdésben határozatot hozhat és intézkedhetik.
4.4.6. A választmány elkészíti az éves költségvetést, az éves beszámolót, és a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra, továbbá előkészíti a közgyűlés elé kerülő határozattervezeteket.
4.4.7. A választmány hívja össze a közgyűléseket, határozza meg az ülések helyét, idejét és tárgysorozatát.

4.5. Az elnök és a titkár
4.5.1. A választmány és az egyesület vezetője az elnök, és az ő helyettese a titkár. Az elnök és a titkár vezetik és képviselik az egyesületet és a választmányt, és évente beszámolnak a közgyűlésnek.
4.5.2. Az elnök és az ő helyetteseként titkár döntenek minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyet a választmány sem vont hatáskörébe.
4.5.3. Az elnök és a titkár előkészítik a választmány üléseit, és gondoskodnak a választmány határozatainak végrehajtásáról.
4.5.4. Az elnök és a titkár fölügyelik a folyó pénzügyeket és a működés során fölhalmozódó vagyont.

5. Az egyesület megszűnése és vagyoni rendelkezések
5.1. Az egyesület megszűnik:
5.1.1. ha föloszlását a közgyűlés az összes tag kétharmados többségével kimondja;
5.1.2. ha más társadalmi szervezettel egyesülését az összes tag kétharmados többségével kimondja;
5.1.3. ha a bíróság föloszlatja;
5.1.4. vagy ha a megszűnését megállapítja.

5.2. Vagyoni rendelkezések
5.2.1. A vagyon a tagdíjakból, a pályázatokból, a magánszemélyek és a jogi személyek fölajánlásaiból képződik, amely lehet akár forint, akár pedig deviza.
5.2.2. A tisztségviselők a föladatukat díjazás nélkül látják el, az indokolt készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
5.2.3. Gazdálkodási, jogi és ügyintézési föladatok ellátására a választmány tiszteletdíjas munkatársat alkalmazhat.
5.2.4. Megszűnés esetén a vagyonról a közgyűlés határoz.
5.2.5. Az egyesület képviseletére az elnök és a titkár önállóan jogosult; a bankszámla fölötti rendelkezési jog gyakorlására pedig az elnök és a titkár, valamint a közgyűlés által kijelölt két tag közül bármely kettő együttesen jogosult.
5.2.6. Az egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenység folytatása esetén kötelezettség vállalásáért a vagyona mértékéig felel.

6. Záró rendelkezések
Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok irányadók.

Budapest, 2006. február 20.

OROVA Csaba           JAKAB Rita
elnök                        titkár