A KÖD egy nemzetközi háló csomópontjában

A nemzetközi részvétel értelme

Az ökumenikus mozgalom ima- és munkaközösségek, baráti és akadémiai társaságok világméretű és testvéries szövetsége. Célja a keresztények látható egysége, s ahogy az Egyház egyszerre egyetemes és ugyanakkor a helyi egyházakban áll fönn, az ökumenikus mozgalom is világméretű, s ugyanakkor (például) a KÖD-ben megvalósul, többek között a tevékeny jelenléttel a nemzetközi szervezetekben és találkozókon.
A tagok és küldöttek nemzetközi részvétele ezért kiemelt figyelmet kap a KÖD életében: egyfelől erősíti és elmélyíti a hazai ökumenikus mozgalmat, másfelől a nemzetközi ökumenikus mozgalom is gazdagodhat a magyar szempontokkal. A kiküldés szabályai és eljárásmódja ezeket segítik elő.

A nemzetközi részvétel szabályai

1. A KÖD tagjai a nemzetközi szervezetekben
A KÖD választmányának tagjai, amennyiben nemzetközi szervezetben vezetői, szervezői vagy alkalmazotti föladatot kívánnak vállalni, szándékukat bemutatják a választmány ülésen. Támogatásukról (ha szükséges) a választmány a jelenlévő tagok egyszerű többségével dönt.
A nemzetközi szervezetek megválasztott magyar vezetői és szervezői, illetve alkalmazottai rendszeresen tájékoztatják munkájukról a választmányt, és segítik a KÖD nemzetközi részvételét.

2. A nemzetközi szervezetek kapcsolattartói
Nemzetközi szervezet kapcsolattartója csak a KÖD választmányának tagja lehet, akit a választmány a jelenlévő tagok egyszerű többségével választ.
A kapcsolattartó legfontosabb föladata, hogy az adott nemzetközi szervezet tevékenységét figyelemmel kísérje, és arról folyamatosan tájékoztassa a választmányt. Továbbá, hogy az adott nemzetközi szervezet programjaiban magyar résztvevőkről gondoskodjék, s a kiválasztásukat összefogja.
Munkájához tartozik végül, hogy a nemzetközi szervezetekkel levelezzen, és erről tájékoztassa a választmányt.

3. A KÖD tagjai és küldöttei a nemzetközi eseményeken
A KÖD választmányának tagjai és más jelentkezők, amennyiben nemzetközi eseményen kívánnak küldöttként részt venni, támogatásukról a választmány legalább három-, legfeljebb öttagú különbizottsága dönt. A döntésben nem vehet részt az, aki maga is jelentkezett az eseményre.
A. Az EYCE találkozói: a részvételről az elnök, a titkár, a kapcsolattartó és – ha van – a vezetőség (ExCo) magyar tagja, a szervezőbizottság (IPC) magyar tagja, és ha szükséges, az elnök által kijelölt póttag döntenek.
B. A WSCF–E találkozói: a részvételről az elnök, a titkár, a kapcsolattartó és – ha van – az európai vezetőség (ERC) magyar tagja, a szervezőbizottság (PrepCom) magyar tagja, és ha szükséges, az elnök által kijelölt póttag döntenek.
C. A WSCF–CESR találkozói: a részvételről az elnök, a CESR Board két magyar tagja, valamint – ha van – a szervezőbizottság (PrepCom) magyar tagja, és ha szükséges, az elnök által kijelölt póttag döntenek.
D. A különbizottság a küldötteket részben a nemzetközi szervezet saját jelentkezési lapjára adott válaszaik, részben a KÖD saját szempontjai és érdekei szerint választja ki. Az utóbbiakat illetően a bizottságnak főképpen az alábbi szempontokat kell figyelembe vennie: a jelentkező

  • elkötelezettsége saját felekezetében vagy egy keresztény szervezetben;
  • angol nyelvi fölkészültsége és általános kifejezőkészsége;
  • tevékeny hozzájárulása a találkozóhoz;
  • hogyan és milyen területeken használja majd föl a nemzetközi találkozón szerzett tapasztalatait;
  • remélhető-e hozzájárulása, illetve csatlakozása a KÖD tevékenységéhez.

E. A különbizottság haladéktalanul értesít minden jelentkezőt és a választmányt a döntés eredményéről.
F. A küldöttek pénzügyi támogatása a KÖD adott helyzetétől függ.
G. A támogatott jelentkezők a nemzetközi eseményt megelőzően találkoznak a választmány legalább egy tagjával (például részt vesznek a KÖD egyik programján).
H. A küldött a találkozót követő első választmányi ülésig írásban (egy-két oldalas beszámolóban) és szóban tájékoztatja a választmányt a nemzetközi részvételéről. E tájékoztatásokat a következő jelentkezés alkalmával a különbizottság figyelembe veszi.
I. A részvétel támogatásáról más nemzetközi szervezetek találkozóin, amennyiben szükséges, a KÖD választmánya a jelenlévők egyszerű többségével dönt.

"A szövetség olyan test, amelynek tagjai a nemzeti mozgalmak. A test élete tagjai életétől függ. (...) A szövetség rugalmassága teszi lehetővé, hogy a nemzeti mozgalmak kifejlesszék sajátos jellegzetességeiket.
A diák- [és ifjúsági] szövetségben, ahol a kulturális tényező szükségszerűen fontos szerepet játszik, e kifejezési szabadság különleges forrása a kölcsönös gazdagodásnak. (...) A szövetség egysége éppen ellentéte az egyformaságnak.
Éppen ezért újra és újra meg kell erősítenünk, és helyre kell állítanunk az egységet. Az egység: engedelmesség ugyanazon Krisztusnak." (Suzanne DE DIÉTRICH)